Knee and Shoulder Surgeon
Professor of Mashhad University of Medical Sciences
حرم مطهر امام رضا حرم مطهر امام رضا

آناتومی شانه – استخوان

آناتومی شانه – استخوان

شانه از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است.

  • استخوان کتف یا اسکاپولا (Scapula) در طرف پشت
  • قسمت استخوان بازو یا هومروس( Humerus) در طرف خارج
  • استخوان ترقوه یا کلاویکل (Clavicle) در طرف جلو

استخوان کتف

استخوان کتف یا اسکاپولا (Scapula) یک ساختمان پیچیده سه بعدی دارد ولی قسمت اعظم آن بصورت یک صفحه تقریبا تخت استخوانی به شکل مثلت است. این استخوان در قسمت پشت قفسه سینه قرار گرفته و روی دنده های 7-2 را از پشت میپوشاند. این صفحه استخوان حدود سی درجه به سمت جلو متمایل شده است. بر روی استخوان کتف حدود 17 عضله میچسبند.
در قسمت خارجی استخوان کتف یک حفره استخوانی کم عمق وجود دارد که به آن حفره گلنوئید (Glenoid fossa) میگویند. حفره گلنویید جایی است که با سر استخوان بازو مفصل شده و مفصل شانه را میسازد و سطح درونی آن پوشیده از غضروف است. در محل اتصال قسمت صفحه ای شکل استخوان کتف و قسمت گلنوئید، دو برجستگی استخوان دیگر هم وجود دارد. یکی از آنها در بالای حفره گلنویید قرار میگیرد و به آن زائده آکرومیون( Acromion process) میگویند و دیگری در جلوی حفره گلنوئید است و به آن زایده کوراکوئید (Coracoid process) میگویند.

اعمال جراحی ارتوپدی

استخوان ترقوه

ترقوه یا کلاویکل (Clavicle) استخوانی است به شکل S البته با انحنای کمتر که در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است. این استخوان از طرف داخل با استخوان جناق مفصل میشود و در طرف خارج با زائده آکرومیون از استخوان کتف مفصل آکرومیوکلاویکولر را بوجود میاورد.

استخوان بازو

بازو یا هومروس( Humerus) یک استخوان بلند است. بالاترین قسمت استخوان بازو به شکل گرد و کروی درآمده و به آن سر استخوان بازو میگویند. قسمتی از سر استخوان بازو پوشیده از غضروف است و این قسمت در مجاورت حفره گلنوئید قرار گرفته و با آن مفصل میشود و مفصل شانه را تشکیل میدهد.
در زیر سر استخوان بازو دو برجستگی استخوانی وجود دارد. یکی از آنها در سطح خارجی بوده و به آن توبروزیته بزرگ (Greater tubercle)میگویند و دیگری که کوچکتر است در سطح جلویی قرار گرفته و به آن توبروزیته کوچک( Lesser tubercle) میگویند. بین این دو برجستگی یک شیار یا ناودان استخوانی به نام ناودان بازویی وجود دارد که محل عبور تاندون سر بلند عضله دو سر بازویی است.
بین سر استخوان بازو و جایی که توبروزیته های بزرگ و کوچک قرار گرفته اند را گردن استخوان بازو مینامند.

  • Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh
  • Knee and Shoulder Surgeon
  • Professor of Mashhad University of Medical Sciences
  • Office Address :Floor 3, Nikan Building,
  • Koohsangi 6, Koohsangi Street, Mashhad, Iran.
  • 38541812-051
  • E-mail :
Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh انجمن جراحان ارتوپدی